Kiwi PyCon 2013 Talk Slides / Videos

Playlist "Kiwi PyCon 2013 - Auckland" on YouTube

Kiwi PyCon 2013 on pyvideo.org

New Zealand Python User Group on speakerdeck.com